HAUT – Privatlivspolitik til samarbejdspartnere (fotografer og co-kuratorer, som er honorarlønnede)

I forbindelse med vores samarbejde behandler HAUT personoplysninger om dig. Vi er forpligtet til at beskytte de personoplysninger, vi behandler om dig, og til at informere dig herom ifølge databeskyttelsesforordningen ("GDPR"). Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der informerer om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med vores samarbejde. 

1.                  Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger om dig er:

HAUT
Lygten 39
2400 København NV
CVR nr.: 35686541
Hjemmeside: www.hautscene.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@hautscene.dk eller telefonnummer (+45) 93 87 47 06

2.                  Hvem behandler HAUT personoplysninger om?

Vi behandler oplysninger om dig, når vi indgår en samarbejdsaftale med dig. Det kan enten være som fotograf eller som co-kurator.

3.                  Hvilke oplysninger behandler HAUT?

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

·       Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

·       Oplysninger til brug for løbende administration og sagsbehandling i forbindelse med samarbejdsaftalen, herunder honorarforhold og oplysninger af relevans for udbetalinger, uddannelse og kvalifikationer

·       CPR-nummer

4.                  Hvad er HAUTs formål og behandlingsgrundlag?

Formålet med behandlingen af personoplysninger om dig er at administrere vores samarbejde, herunder at kommunikere og tilrettelægge samarbejdet med dig og foretage udbetalinger af honorar. Vores behandling er nødvendig for at overholde vores samarbejdsaftale, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR.

Vi behandler desuden personoplysninger om dig for at opfylde vores juridisk forpligtelse i skattelovgivningen i forbindelse med indberetning til SKAT, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

5.                  Modtagere af personoplysningerne

Vi deler oplysningerne med offentlige myndigheder, herunder SKAT, når disse har krav på at modtage dem.

Derudover kan vi videregive oplysninger om dig til vores rådgivere, herunder finansielle og juridiske rådgivere.

I forbindelse med vores samarbejde benytter HAUT en række databehandlere til brug for regnskab og it. Databehandlere behandler udelukkende oplysningerne på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

6.                  Hvor længe opbevarer HAUT personoplysningerne?

Vi sletter som udgangspunkt kontaktoplysninger 3 år efter kontraktens udløb.  

Personoplysninger, som er nødvendige for at overholde vores regnskabs- og revisionsmæssige forpligtelser slettes dog først 5 år fra udløbet af det regnskabsår, materialet vedrører.

7.                  Overførsler til tredjelande

Nogle af vores databehandlere kan overføre oplysninger til lande uden for EU/EØS (såkaldte tredjelande). Du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag eller oplysning om, hvor det er blevet gjort tilgængeligt, ved at kontakte os.

Link til one.com data processing: https://www.one.com/static/info/data-processing-agreement-da.pdf

8.                  Dine rettigheder

Ønsker du at udøve dine rettigheder som yderligere beskrevet nedenfor, bedes du anvende kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget, ligesom du, under hensyntagen til formålene med behandlingen, har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. Hvis oplysningerne om dig ændrer sig og du ikke selv kan rette oplysninger, skal du informere os om det, så vi kan registrere ændringerne. Ændringerne skal oplyses uden ugrundet ophold.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig tidligere end tidspunktet for vores almindelige sletning.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet
Hvis vores behandling af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Hvis du ønsker at bruge denne ret til dataportabilitet, kan du henvende dig til os via kontaktoplysningerne ovenfor og bede om fremsendelse af de registrerede personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig, når vi behandler oplysninger med hjemmel i vores legitime interesser.

9.                  Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.