Knowledge

HAUT creates an arena for dialogue and knowledge-sharing to expand our perspectives and develop our conversations about the performing arts. With new formats, we investigate several ways to share knowledge. The goal is to inspire, introduce new discourses to the agenda and change the way we work with and think about the performing arts.


HAUT skaber en arena for dialog og vidensdeling, der udvider vores perspektiver og udvikler vores samtaler om scenekunsten. Med nye formater undersøger vi flere måder at dele viden på. Målet er at inspirere, sætte nye diskurser på dagsordenen og skabe forandring i den måde, vi arbejder med og tænker scenekunsten på.

CONVERSATIONS ON

A conversation and knowledge-sharing format created to make us wiser and add important discourse to the agenda. It is a space that opens up the conversation about the performing arts and artistic development bringing new perspectives into play. Both HAUT and the residency artists can initiate ‘CONVERSATIONS ON’.

Et samtaleformat, der skal gøre os klogere sammen og sætte vigtige diskurser på dagsordenen, som ikke nødvendigvis handler om scenekunst. Det er et format hvor vi kan snakke om strukturelle problematikker samt tematikker der hører andre fagfelter til. Både HAUT og residency-kunstnere kan tage initiativ til CONVERSATIONS ON. 

 

PERSPECTIVES ON

A knowledge-sharing format which is based on what is needed right now in order for the artists and the field to develop. The format is a platform for knowledge-sharing, conversation and learning. ‘PERSPECTIVES ON’ is directed at both national and international artists of all ages and in every stage of their careers.

Et vidensdelingsformat (fx seminar), som tager udgangspunkt i, hvilken viden vi har behov for lige nu, for at kunsten, kunstnerne og scenekunstfeltet kan udvikle sig. Formatet er en platform for vidensdeling, samtale og er katalysator for kunstnerisk udviklingsarbejde. Det henvender sig både til nationale og internationale kunstnere i alle aldre og på alle stadier i karrieren. 

 

A workshop meeting, a network and a knowledge-sharing format for the artistic disciplines in the performing arts that are not typically at the centre of attention, e.g. lighting design, sound design and scenography. The workshop aims to strengthen an artistic and professional exchange that gives these disciplines greater artistic independence. Each workshop will focus on a specific discipline and the ambition is to challenge the usual work hierarchies and inspire a greater degree of cross-disciplinary and collaborative processes.

Et vidensdelingsformat, med fokus på netværk og 'workshop-møder', for de kunsteriske fag i scenekunsten, som sjældent er i centrum, fx lysdesignere, lyddesignere og scenografer. Målet er at give disse grupper mulighed for at udvikle deres kunstnerisk praksis og inspireres af hinandens kunstneriske praksis. Hver workshop har eget fokus på et særskilt fag og skal bl.a. udfordre de vanlige arbejdshierakier samt inspirere til en højere grad af tværæstetiske kollektive processer.

 

PUBLICATIONS ON

The production of physical and digital publications that sheds light on themes and artistic developments that HAUT currently finds important. HAUT's publications are not artist portraits or likewise, but the themes are more structural. The publications are published by HAUT's own publishing house.

Udgivelser af publikationer, både fysiske og digitale. Publikation, der går i dybden med tematikker som HAUT finder vigtige lige nu. Teamtikkerne er strukturelle eller overordenede - ikke kunstnerportrætter eller kunstnære mm. Publikationerne udgives af HAUTs eget forlag.

 

Published publications

HAUT – Artistic development

This book is HAUT's first publication and as with everything else we do, this is a long term experiment that hopefully will take us into a future where the self-producing performing arts and its artists have gotten sustainable working conditions. With "HAUT - Artistic development" the aim is to create a reflective community based on a physical publication as a supplement to the ephemeral work that we, our colleagues, and the artists spend most of their time doing. Happy reading.

The publication is supported by The Bikuben Foundation.

HAUT – Kunstnerisk udviklingsarbejde

Denne bog er HAUTs første udgivelse, og som med alt andet vi gør, er det et langsigtet eksperiment, der gerne skal føre os ind i en fremtid, hvor den selvproducerende scenekunst og dens scenekunstnere har fået bæredygtige arbejdsvilkår. Med "HAUT - kunstnerisk udviklingsarbejde" vil vi skabe et refleksivt fællesskab baseret på en fysisk publikation som et supplement til det flygtige arbejde vi, vore kollegaer og kunstnerne bruger det meste af vores tid på. God læselyst.

Publikationen er støttet af Bikubenfonden.