KNOWLEDGE

HAUT creates an arena for dialogue and knowledge-sharing to expand our perspectives and develop our conversations about the performing arts. With new formats, we investigate several ways to share knowledge. The goal is to inspire, introduce new discourses to the agenda and change the way we work with and think about the performing arts.


HAUT skaber en arena for dialog og vidensdeling, der udvider vores perspektiver og udvikler vores samtaler om scenekunsten. Med nye formater undersøger vi flere måder at dele viden på. Målet er at inspirere, sætte nye diskurser på dagsordenen og skabe forandring i den måde, vi arbejder med og tænker scenekunsten på.

CONVERSATIONS ON

A conversation and knowledge-sharing format created to make us wiser and add important discourse to the agenda. It is a space that opens up the conversation about the performing arts and artistic development bringing new perspectives into play. Both HAUT and the residency artists can initiate ‘CONVERSATIONS ON’.

Et samtaleformat, der skal gøre os klogere sammen og sætte vigtige diskurser på dagsordenen, som ikke nødvendigvis handler om scenekunst. Det er et format hvor vi kan snakke om strukturelle problematikker samt tematikker der hører andre fagfelter til. Både HAUT og residency-kunstnere kan tage initiativ til CONVERSATIONS ON. 

 

PERSPECTIVES ON

A knowledge-sharing format which is based on what is needed right now in order for the artists and the field to develop. The format is a platform for knowledge-sharing, conversation and learning. ‘PERSPECTIVES ON’ is directed at both national and international artists of all ages and in every stage of their careers.

Et vidensdelingsformat (fx seminar), som tager udgangspunkt i, hvilken viden vi har behov for lige nu, for at kunsten, kunstnerne og scenekunstfeltet kan udvikle sig. Formatet er en platform for vidensdeling, samtale og er katalysator for kunstnerisk udviklingsarbejde. Det henvender sig både til nationale og internationale kunstnere i alle aldre og på alle stadier i karrieren. 

 

A workshop meeting, a network and a knowledge-sharing format for the artistic disciplines in the performing arts that are not typically at the centre of attention, e.g. lighting design, sound design and scenography. The workshop aims to strengthen an artistic and professional exchange that gives these disciplines greater artistic independence. Each workshop will focus on a specific discipline and the ambition is to challenge the usual work hierarchies and inspire a greater degree of cross-disciplinary and collaborative processes.

Et vidensdelingsformat, med fokus på netværk og 'workshop-møder', for de kunsteriske fag i scenekunsten, som sjældent er i centrum, fx lysdesignere, lyddesignere og scenografer. Målet er at give disse grupper mulighed for at udvikle deres kunstnerisk praksis og inspireres af hinandens kunstneriske praksis. Hver workshop har eget fokus på et særskilt fag og skal bl.a. udfordre de vanlige arbejdshierakier samt inspirere til en højere grad af tværæstetiske kollektive processer.

 

PUBLICATIONS ON

The production of physical and digital publications that sheds light on themes and artistic developments that HAUT currently finds important. HAUT's publications are not artist portraits or likewise, but the themes are more structural. The publications are published by HAUT's own publishing house.

Udgivelser af publikationer, både fysiske og digitale. Publikation, der går i dybden med tematikker som HAUT finder vigtige lige nu. Teamtikkerne er strukturelle eller overordenede - ikke kunstnerportrætter eller kunstnære mm. Publikationerne udgives af HAUTs eget forlag.

PUBLISHED PUBLICATIONS

HAUT – Residencies

HAUT - Residencies is HAUT’s second publication. Together with artists, colleagues and collaborators, we reflect upon the act of framing, hosting and being on a residency. Through textual and visual contributions, we investigate residency-based learning and why giving artists space to try, fail and experiment needs to be at the heart of creating residencies for artistic development.

HAUT - Residencies er HAUTs anden publikation. Sammen med kunstnere, kollegaer og samarbejdspartnere reflekterer vi over, hvordan vi rammesætter, faciliterer og arbejder med residencies. Gennem skrevne og visuelle bidrag undersøger vi residency-baseret læring, og hvorfor det at give kunstnere rum til at prøve, fejle og eksperimentere må være kernen i skabelsen af residencies for kunstnerisk udvikling.

HAUT – Artistic development // HAUT – Kunstnerisk udviklingsarbejde

HAUT - Artistic development allows us to immerse ourselves in the question of how we work with artistic development. Through contributions from artists, colleagues and HAUT the publication explores how we can create the best framework for artistic development. In this publication, HAUT has invited colleagues to talk about how we work and within which structures we create the art that we love.

HAUT - Kunstnerisk udviklingsarbejde er en mulighed for fordybelse i kunstnerisk udviklingsarbejde. Gennem bidrag fra kunstnere, kollegaer og HAUT undersøger publikationen, hvordan vi skaber de bedste rammer for kunstnerisk udvikling. Med publikationen inviterer HAUT ind til et refleksivt fællesskab, der belyser, hvordan vi arbejder, og under hvilke strukturer vi skaber den kunst, vi elsker.