Knowledge & Community

KNOWLEDGE

HAUT skaber en arena for dialog og vidensdeling, der udvider vores perspektiver og udvikler vores samtaler om scenekunsten. Med nye formater undersøger vi flere måder at dele viden på. Målet er at inspirere, sætte nye diskurser på dagsordenen og skabe forandring i den måde, vi arbejder med og tænker scenekunsten på.

HAUT creates an arena for dialogue and knowledge-sharing to expand our perspectives and develop our conversations about the performing arts. With new formats, we investigate several ways to share knowledge. The goal is to inspire, introduce new discourses to the agenda and change the way we work with and think about the performing arts.CONVERSATIONS ON
Et samtaleformat, der skal gøre os klogere sammen og sætte vigtige diskurser på dagsordenen, som ikke nødvendigvis handler om scenekunst. Det er et format hvor vi kan snakke om strukturelle problematikker samt tematikker der hører andre fagfelter til. Både HAUT og residency-kunstnere kan tage initiativ til CONVERSATIONS ON. 


‘CONVERSATIONS ON’ is a conversation and knowledge-sharing format created to make us wiser and add important discourse to the agenda. It is a space that opens up the conversation about the performing arts and artistic development bringing new perspectives into play. Both HAUT and the residency artists can initiate ‘CONVERSATIONS ON’.

 

PERSPECTIVES ON
Et vidensdelingsformat (fx seminar), som tager udgangspunkt i, hvilken viden vi har behov for lige nu, for at kunsten, kunstnerne og scenekunstfeltet kan udvikle sig. Formatet er en platform for vidensdeling, samtale og er katalysator for kunstnerisk udviklingsarbejde. Det henvender sig både til nationale og internationale kunstnere i alle aldre og på alle stadier i karrieren. 


‘PERSPECTIVES ON’ is a knowledge-sharing format which is based on what is needed right now in order for the artists and the field to develop. The format is a platform for knowledge-sharing, conversation and learning. ‘PERSPECTIVES ON’ is directed at both national and international artists of all ages and in every stage of their careers.


FOCUS ON
Et vidensdelingsformat, med fokus på netværk og 'workshop-møder', for de kunsteriske fag i scenekunsten, som sjældent er i centrum, fx lysdesignere, lyddesignere og scenografer. Målet er at give disse grupper mulighed for at udvikle deres kunstnerisk praksis og inspireres af hinandens kunstneriske praksis. Hver workshop har eget fokus på et særskilt fag og skal bl.a. udfordre de vanlige arbejdshierakier samt inspirere til en højere grad af tværæstetiske kollektive processer.


‘FOCUS ON’ is a workshop meeting, a network and a knowledge-sharing format for the artistic disciplines in the performing arts that are not typically at the centre of attention, e.g. lighting design, sound design and scenography. The workshop aims to strengthen an artistic and professional exchange that gives these disciplines greater artistic independence. Each workshop will focus on a specific discipline and the ambition is to challenge the usual work hierarchies and inspire a greater degree of cross-disciplinary and collaborative processes.

 

ENCOUNTERS WITH
Interviews og artikler om kunstneriske arbejdsmetoder, research samt historiske- og teoretiske perspektiver.


Interviews and articles on artistic working methods, research and historical and theoretical perspectives.

 

COLLECTIVE READINGS 
Et format, en læsecirkel, hvor HAUT inviterer en kunstner eller underviser til at vælge en tekst, som vil blive læst kollektivt, sammen med dig, i det samme rum. 

Collective Readings is a new format, where we invite an artist or teacher to choose a text that will be read collectively with you, in the same room. 

 

PUBLICATIONS ON
Udgivelser af publikationer, både fysiske og digitale. Publikation, der går i dybden med tematikker som HAUT finder vigtige lige nu. Teamtikkerne er strukturelle eller overordenede - ikke kunstnerportrætter eller kunstnære mm. Publikationerne udgives af HAUTs eget forlag.


PUBLICATIONS ON is the production of physical and digital publications that sheds light on themes and artistic developments that HAUT currently finds important. HAUT's publications are not artist portraits or likewise, but the themes are more structural. The publications are published by HAUT's own publishing house.

COMMUNITY

HAUT styrker fællesskabet om scenekunsten og skaber plads til nysgerrighed, generøsitet og udveksling. Ved at invitere til nye måder at være sammen om kunsten på styrker vi møder mellem kunstnere på tværs af branchen og med publikum.

HAUT strengthens the community around the performing arts and makes space for curiosity, generosity and exchange. By welcoming new ways to gather around the art, we strengthen the meeting between artists across the field and with audiences.

 

AN HOUR WITH
En times uformel samtale, som giver plads til kort eller intens fordybelse i et kunstnerskab eller en kunstnerisk praksis. Det er en mulighed for at møde kunstere i uformelle rammer og få indblik i viden, som oftest kun er for de mennesker som er en del af arbejdsprocessen.


An hour of informal conversation, which provides space for short or intense immersion in an artistry or an artistic practice. It is an opportunity to meet artists in an informal setting and gain insight into knowledge that is usually only available to the people who are part of the work process.

 

FESTIVAL
HAUT har to festival-formater: den koreografiske 'Y C', der hylder en udvidet forståelse for koreografi med fokus på det processuelle, samt undersøger hvad festivalformatet kan være. Næstkommende festival ligger i november 2023.
Festivalen 'Works in Process', der deler udvalgte residencykunstneres udviklingsarbejde.

HAUT have two festival-formats: the choreographic 'Y C', which celebrates an expanded understanding of choreography with a focus on the procedural, as well as examines what the festival format can be. The next festival will be held in November 2023.
The festival 'Works in Process' 
which shares selected residency artists’ development work.